Theo đó, mặc dù Bộ Tài chính đã từng có ý kiến đề xuất giao Bộ Công thương quản lý mặt hàng này, nhưng Phó Thủ tướng vẫn yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương và các cơ quan có liên quan quản lý giá sữa cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đúng quy định tại Nghị định 177 (2013) của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật giá.

Trường hợp cần thiết, Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Bộ Công thương làm rõ nhiệm vụ quản lý, bình ổn giá sữa giữa các bộ, trên cơ sở đó trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 177 cho phù hợp thực tế.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ nêu trên và UBND các tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai các biện pháp quản lý giá mặt hàng rất nhạy cảm này.

Nam Phương