Theo đó, thời hạn tái cấp vốn là 364 ngày và được tự động gia hạn đối với dư nợ tái cấp vốn còn lại tại thời điểm đến hạn. Lãi suất tái cấp vốn trong thời gian tái cấp vốn, gia hạn tái cấp vốn là 0%/năm. Khi hết thời hạn 3 năm kể từ ngày nhận giải ngân, TCTD phải trả hết nợ vay tái cấp vốn cho NHNN

H.A.