Đây là các dự án được tài trợ bởi Chương trình Viện trợ Trực tiếp (DAP) - chương trình viện trợ nhằm giúp đỡ các cá nhân, tổ chức cộng đồng, các tổ chức phi chính phủ và một số tổ chức khác giải quyết những khó khăn mang tính nhân đạo thông qua việc tài trợ cho các dự án phát triển quy mô nhỏ.

Lãnh sự Úc, Ông John McAnulty và đại diện các đơn vị nhận viện trợ DAP 2014-15.

Ngân sách Viện trợ DAP 2014- 2015 dành cho Việt Nam khoảng 260.000 đô la Úc (AUD) và là một phần của tổng viện trợ không hoàn lại của Úc dành cho Việt Nam năm 2014 - 2015. Ước tính, trong năm 2014-2015,  Úc viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 141,3 triệu AUD.

N.H.