Đến nay, các công trình đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống đồng bào DTTS trên địa bàn.

Số kinh phí trên được hỗ trợ từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Ai Len để đầu tư xây dựng các công trình cấp bách tại các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh nhưng được hòa chung vào Ngân sách Nhà nước để bổ sung có mục tiêu cho Chương trình 135 của Chính phủ.

N.H.Khôi