Cụ thể, thu nội địa đạt 105% dự toán, bằng 98,6% mức đánh giá cả năm đã báo cáo Quốc hội; thu dầu thô đạt 118,4% dự toán, bằng 94,3% mức đánh giá cả năm đã báo cáo Quốc hội; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 104,5% dự toán, bằng 100,1% mức đánh giá cả năm đã báo cáo Quốc hội. Ước tính cả năm thu ngân sách nhà nước bảo đảm mức đánh giá đã báo cáo Quốc hội là 846,4 nghìn tỷ đồng. Hầu hết các địa phương đều thu đạt và vượt dự toán được giao. Chi ngân sách nhà nước đảm bảo theo dự toán được giao. Khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành tăng 39%, kỳ hạn dài hơn. Bên cạnh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính tăng cường quản lý chặt chẽ nợ công, nợ Chính phủ và nợ nước ngoài của quốc gia, bảo đảm khả năng trả nợ.

Năm 2015, ngành tài chính đặt mục tiêu hoàn thành dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước là 911,1 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ huy động từ thuế, phí đạt 18,9% GDP. Quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, triệt để tiết kiệm. Dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015 được Quốc hội quyết định là 1.147,1 nghìn tỷđồng, tăng 140,1 nghìn tỷ đồng, 13,9% so dự toán năm 2014 - song chỉ đáp ứng khoảng 1/3 nhu cầu tăng chi tối thiểu. Điều hành bội chi ngân sách nhà nước không quá 5% GDP.

Hải Châu