Hai mỏ này cũng được bổ sung vào khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên – Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện cấp giấy phép hoạt động khoáng sản đối với khu vực mỏ trên, theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.

K. Vy