Mỏ này sẽ được khai thác để làm nguyên liệu cho Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn. Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.
H. Ly