Số vốn 304,99 triệu USD sẽ do Chính phủ cho UBND TP Hà Nội vay lại, còn vốn đối ứng do Hà Nội tự thu xếp. Tại văn bản này, Thủ tướng cũng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước khẩn trương đàm phán các hiệp định vay vốn với các nhà tài trợ cho Dự án.

Riêng UBND TP Hà Nội được yêu cầu phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng tiếp tục rà soát, thẩm định lại tổng mức đầu tư, đảm bảo hiệu quả và hợp lý; báo cáo Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch triển khai từng gói thầu trong thời gian tới, bao gồm kế hoạch giải phóng mặt bằng, trong đó nêu rõ các biện pháp cần thực hiện và phân công trách nhiệm cụ thể của các bên liên quan nhằm đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra, tránh gây ra các chậm trễ mới.

V.H.