Nguyên nhân do trong thời gian thực hiện đồng loạt các dự án, người dân và các đơn vị được giao làm dự án đã phá rừng ở khu vực quy hoạch nhằm chờ được đền bù hay lợi dụng khai thác lâm sản trái phép.

Ngoài ra, một số diện tích rừng trước khi giao nhận dự án nhưng không thực hiện hoặc không được lập hồ sơ xử lý

Long Điền