Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số sản phẩm động vật trên đang trong tình trạng phân hủy; một số đã bị đổi màu so với trạng thái ban đầu. Tổ kiểm tra liên ngành đã lập biên bản tịch thu số sản phẩm động vật không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để chuyển cơ quan chức năng tiêu hủy theo qui định

X.M.