Đối với hàng XK sẽ bãi bỏ quy định nộp 5 loại chứng từ: Hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng ủy thác XK (nếu XK ủy thác) đối với hàng hóa XK có thuế XK, hàng XK có yêu cầu hoàn thuế, không thu thuế, hàng hóa có quy định về thời điểm liên quan đến hợp đồng XK; hóa đơn xuất khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu có thuế XK; bảng kê chi tiết hàng hoá đối với trường hợp hàng hoá có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất; văn bản xác định trước mã số, trị giá hải quan; các chứng từ khác theo quy định của các bộ, ngành có liên quan.

Đối với hàng hóa NK sẽ bãi bỏ quy định nộp 4 loại chứng từ: Hợp đồng mua bán hàng hóa NK, chứng thư giám định đối với hàng hoá được thông quan trên cơ sở kết quả giám định, văn bản xác định trước mã số, trị giá hải quan, xuất xứ, và các chứng từ khác có liên quan theo quy định của pháp luật đối với từng mặt hàng cụ thể

Phan Đức