Số tiêu chí phân tích được áp dụng trên hệ thống quản lý rủi ro trong tháng 9/2013 của toàn ngành là 2.474 tiêu chí. Trong đó tổng số tiêu chí phân tích của toàn ngành được cập nhật trong tháng là 604 tiêu chí. Trong tháng 9/2013, tổng số tờ khai là 485.417 tờ khai, trong đó tờ khai luồng xanh chiếm 60,3%, tờ khai luồng vàng 29,8% và tờ khai luồng đỏ là 9,9%.

Theo số liệu từ hệ thống thông tin quản lý vi phạm pháp luật hải quan, tháng 9/2013 toàn ngành phát hiện 594 vụ vi phạm trong đó tập trung tại một số đơn vị như: Cục Hải quan Hải Phòng (322 vụ); Cục Hải quan Bình Dương (92 vụ); Cục Hải quan Đồng Nai (59 vụ); Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (32 vụ)…

Lưu Hiệp