Cụ thể, hiện có 16/19 doanh nghiệp kinh doanh có lãi; có 5/19 doanh nghiệp đạt hoặc vượt 50% mức kế hoạch năm về doanh thu; có 7/19 doanh nghiệp đạt hoặc vượt 50% mức kế hoạch năm về lợi nhuận trước thuế; và có 4/19 doanh nghiệp đạt hoặc vượt 50% mức kế hoạch năm về nộp ngân sách nhà nước.

Để hoàn thành mục tiêu và kế hoạch trong 6 tháng cuối năm 2019, ủy ban tập trung thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm liên quan tới kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan và các tập đoàn, tổng công ty trong quản trị doanh nghiệp, giám sát vốn đầu tư nhà nước, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai tài chính, tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước và niêm yết trên thị trường chứng khoán...

Hải Châu