Theo đó, đã có 80 doanh nghiệp được bình chọn, do hội tụ nhiều tiêu chuẩn như: thực hiện đầy đủ qui định về đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường, có đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đồng thời không có những tác động hủy hoại tài nguyên thiên nhiên, xử lý triệt để các chất thải rắn, chất thải nguy hại theo quy định, có hệ thống xử lý nước thải...

Chương trình này nhằm khuyến khích các doanh nghiệp trên cả nước nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật thân thiện với môi trường vào hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo ra sự phát triển bền vững

K.Vy