Trong đó, số mặt hàng thuốc nhập khẩu kê khai lại giá (tăng giá) là 84 mặt hàng và số mặt hàng thuốc sản xuất trong nước kê khai lại giá (tăng giá) là 572 mặt hàng.

Giá thuốc trên thị trường ổn định do nguồn cung thuốc dồi dào và việc giám sát chặt chẽ việc kê khai/kê khai lại giá thuốc của cơ quan quản lý nhà nước, cũng như áp lực cạnh tranh trên thị trường dược phẩm.

Một số mặt hàng thuốc có giá biến động tăng/giảm phụ thuộc vào giá nhập khẩu thuốc, giá nhập khẩu nguyên phụ liệu sản xuất thuốc và các yếu tố chi phí đầu vào sản xuất thuốc.

H.A.