Số tiền này sẽ được dành cho Dự án vệ sinh môi trường TP Hồ Chí Minh giai đoạn 2, nhằm giúp cải thiện môi trường và điều kiện sống thông qua các hoạt động như xử lý nước thải, tăng cường năng lực quản lý dịch vụ nước thải và vệ sinh môi trường, và nâng cao nhận thức về ích lợi vệ sinh môi trường, thông qua dự án này sẽ đem lại chất lượng cuộc sống cao hơn cho khoảng 1,3 triệu dân sống tại đây.

H.A.