Báo cáo về tình hình giải ngân vốn ODA của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách Trung ương (NSTW) năm 2019 đã được Quốc hội quyết định tại Nghị quyết số 70/2018/QH14 là 60.000 tỷ đồng. Đến nay đã giao kế hoạch đầu tư vốn với tổng số vốn nước ngoài là 32.949,837 tỷ đồng, đạt 54,9% kế hoạch Quốc hội giao.

Về giải ngân, ước lũy kế giải ngân kế hoạch vốn nước ngoài nguồn cấp phát từ NSTW 6 tháng đầu năm đạt 4.179,707 tỷ đồng, đạt 6,9% kế hoạch Quốc hội giao và 12,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Mức giải ngân này thấp hơn cùng kỳ năm 2018.

Trong đó, 8/59 địa phương được giao kế hoạch vốn nước ngoài có tỷ lệ giải ngân trên 30%. 11 bộ, ngành trung ương được giao kế hoạch vốn đều giải ngân dưới 30%; 28 địa phương giải ngân ODA bằng 0%.

Lý giải về nguyên nhân giải ngân chậm, Bộ KH&ĐT cho biết, có 4 nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác Kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài; tính sẵn sàng của các dự án thấp; vướng mắc trong thủ tục và thẩm định cho vay lại và vướng mắc trong thủ tục giải ngân, rút vốn.

Để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công nguồn vốn nước ngoài, trong những tháng đầu năm, Bộ KH&ĐT đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30-1-2019 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 582/NQ-UBTVQH14 về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng nguồn vốn vay nước ngoài; tiếp tục rà soát, xây dựng báo cáo tổng thể và phương án xử lý những tồn đọng trong phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nguồn vốn nước ngoài trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, đồng thời tổ chức các đoàn kiểm tra và thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2019 tại một số bộ, ngành, địa phương.
Trân Trân