Nhằm tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thí điểm đấu thầu qua mạng trong 6 tháng cuối năm 2013, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cơ quan đã tổ chức đào tạo về đấu thầu qua mạng đôn đốc các chủ đầu tư, bên mời thầu hoàn thiện thủ tục pháp lí về đăng kí và tiến hành tự đăng tải thông tin đấu thầu tất cả các gói thầu thuộc phạm vi trách nhiệm của mình trên hệ thống

L.Hiệp