Đạt mức tăng trưởng cao nhất là doanh nghiệp ngoài quốc doanh với số thu đạt 90,7% dự toán pháp lệnh, tăng 32,5% so với cùng kỳ; tiếp theo là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 2,6% (đạt 72,9% dự toán), còn doanh nghiệp Nhà nước tăng 12,2% (đạt 90,1% dự toán)

L.T.