Thủ tướng Chính phủ đồng ý với đề xuất của Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ sử dụng nguồn vốn sự nghiệp khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021 để triển khai thực hiện nhiệm vụ, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách Nhà nước. 

Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét bố trí kinh phí, hướng dẫn Bộ Quốc phòng và đơn vị chủ trì nhiệm vụ thực hiện đầy đủ thủ tục phê duyệt theo quy định; trường hợp vướng mắc, vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

BTS