Các dự án được ưu tiên xét chọn gồm nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của doanh nghiệp; ươm tạo công nghệ; sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới; đào tạo cán bộ khoa học và công nghệ; chuyển giao, hoàn thiện, sáng tạo công nghệ để sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia…

Ngoài ra, Quỹ cũng hỗ trợ giới thiệu và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn, miền núi; thuê chuyên gia tư vấn nước ngoài phục vụ cho phát triển công nghệ mới, đổi mới công nghệ…

K.Vy