Việc này đã giúp tránh lãnh phí tài nguyên internet, đưa sự phát triển tên miền tiếng Việt dần đi vào thực chất. Cũng theo thống kê của đơn vị này, tính đến hết ngày 28-12, tổng số tên miền tiếng Việt hiện đang tồn tại trên hệ thống là 961.645 tên miền. Trong đó, số lượng tên miền tiếng Việt được đưa vào sử dụng thực tế trên các loại dịch vụ là230.798 tên miền, chiếm24% tổng số tên đăng ký.

H.T.