Trung tâm Khoa học tư duy tập hợp các nhà khoa học tự nhiên, xã hội, công nghệ, kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm để tiến hành các hoạt động nghiên cứu phát triển, đào tạo, ứng dụng, dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực khoa học tư duy.

Theo ông Trương Ngọc Ánh, Chánh văn phòng Trung tâm Khoa học tư duy, trong nhiệm kỳ từ nay đến năm 2016, Trung tâm sẽ triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như: nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng khoa học tư duy; xây dựng cơ sở khoa học tư duy; phát triển nguồn nhân lực khoa học tư duy để hình thành các viện nghiên cứu trong Trung tâm Khoa học tư duy và tiến tới thành lập Hội Khoa học tư duy Việt Nam trong tương lai

Trần Hằng