UBND tỉnh Đồng Tháp có văn bản trả lời ông như sau: Qua kiểm tra, rà soát, vụ việc khiếu nại của ông Mừng đối với phần diện tích đất tại xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh do Nhà nước quản lý từ năm 1992 đã được UBND tỉnh giải quyết tại Quyết định số 448/QĐ- UBND- NĐ. 

Quyết định giữ nguyên Quyết định số 771/QĐ- UB của UBND huyện Cao Lãnh, bác đơn khiếu nại của ông Mừng. Xét nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp của gia đình ông Mừng, UBND huyện Cao Lãnh đã giao cho gia đình ông sử dụng diện tích đất 10.374m² để gia đình ông sản xuất, ổn định cuộc sống. 

Ngày 21-9-2015, UBND tỉnh có thông báo về việc không thụ lý giải quyết khiếu nại của ông Mừng về phần đất tại xã Láng Biển, huyện Tháp Mười. Qua kiểm tra, xác định việc ông Mừng gửi đơn khiếu nại đòi lại đất trên cơ sở ủy quyền khiếu nại của những người không có tư cách ủy quyền, không có quyền lợi liên quan đến phần đất đang khiếu nại. 

Căn cứ khoản 1 Điều 32 Luật Khiếu nại, tố cáo (nay là khoản 2, Điều 11 Luật Khiếu nại năm 2011) quy định: “Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền lợi, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại” thuộc trường hợp không được thụ lý giải quyết. 

UBND huyện đã có Văn bản số 154/UBND- NC trả lời đơn khiếu nại của ông thuộc trường hợp không được thụ lý giải quyết theo quy định pháp luật.

Ban PL- BĐ