Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và Công tác chính trị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an chủ trì Hội nghị. GS. TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Uỷ viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt, giới thiệu các nội dung chuyên đề năm 2019.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo phát biểu tại Hội nghị.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo cho lợi ích và hạnh phúc của nhân dân. Người khẳng định: Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân… Trong xã hội không gì đẹp, vẻ vang bằng phục vụ lợi ích của nhân dân”.

Lịch sử CAND Việt Nam cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và những đóng góp của tầng lớp nhân dân đã quyết định thắng lợi của công tác Công an trong mọi giai đoạn cách mạng. Việc nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2019 nhằm giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân.

Về vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, dựa vào dân và vì nhân dân phục vụ.

GS. TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt nội dung Chuyên đề năm 2019.

Thiếu tướng Đào Gia bảo nhấn mạnh, sau hội nghị này, các Đảng bộ có kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập Chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019 cho cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị theo Kế hoạch số 107-KH/ĐUCA, ngày 27-12-2018 của Đảng uỷ Công an Trung ương. 

Việc nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2019 phải được chuẩn bị chu đáo, thông qua nhiều hình thức, biện pháp phong phú sinh động, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực cụ thể gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XII về xây dựng, chính đốn Đảng, phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy…

Trong triển khai thực hiện, các cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên, chiến sĩ tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hoá ứng xử trong thi hành nhiệm vụ và trong sinh hoạt; nhất là đối với lực lượng thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, coi đây là thước đo hết sức quan trọng về phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh, tác phong, hiệu quả công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ CAND.

Các đại biểu dự hội nghị.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm về “Nhân dân” là một nội dung cơ bản và chiếm vị trí trung tâm, chi phối. Quán triệt và thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân là một trong những nội dung trọng yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. Năm 2019 là năm có nhiều sự kiện quan trọng liên quan đến việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cả về tư tưởng, đạo đức và phong cách.

Tại hội nghị GS. TS Hoàng Chí Bảo nhận định, để hiểu thấu nội dung của Chuyên đề năm nay, cần phải gắn liền với các sự kiện. Từ các sự kiện lịch sử quan trọng mà Đảng và nhân dân kỷ niệm trong năm 2019 để thấm nhuần việc học tập, làm theo Bác về chủ đề nhân dân. Dựa vào tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để nhận thức rõ những giá trị cốt lõi của chủ đề năm nay…

Vũ Linh