Đây là Cuộc vận động được Bộ Công an phát động tới toàn thể cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của lực lượng đối với yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng; tư thế, lễ tiết tác phong, ứng xử văn hoá, văn minh; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ.

Đồng thời, Cuộc vận động cũng nhằm đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hoá ứng xử Công an nhân dân trong tình hình mới”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Giang phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động.

Để cuộc vận động có sức lan toả mạnh mẽ, sâu rộng và thiết thực, Công an tỉnh đã đề ra những nội dung, biện pháp thực hiện cụ thể gắn với phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” của từng đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng trong; biểu dương, nhân rộng các mô hình, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, cá nhân tiêu biểu về phong cách “CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; tích cực đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc, bôi nhọ, hạ thấp uy tín và hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

Phương Thúy