Theo đó, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ về các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và của Bộ Công an về nội dung, biện pháp cuộc vận động; tăng cường tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chính quy trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sỹ…

Lễ phát động thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Tại lễ phát động, các đơn vị trong Cảnh sát PC&CC tỉnh Thái Nguyên đã ký giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động với 7 nội dung, biện pháp trọng tâm.

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua thực hiện cuộc vận động.

Cuộc vận động là đợt sinh hoạt chính trị nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc xây dựng phong cách người chiến sĩ CAND có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức vì nhân dân phục vụ. Đồng thời đây cũng là một trong những nội dung quan trọng để thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về “Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”  trong nội bộ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07 ngày 26-10-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về "tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới."

Nguyễn Minh