Qua 2 năm triển khai xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến về PCCC đã tạo sự chuyển biến tích cực, tiến bộ rõ rệt về ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cán bộ, nhân viên trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; lực lượng dân phòng và PCCC cơ sở được củng cố, xây dựng và bước đầu có những hoạt động thiết thực, hiệu quả, khơi dậy sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân trong công tác PCCC; các cơ quan, đơn vị đã quan tâm hơn đến việc đầu tư trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ; các cơ quan, đơn vị đã chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất cháy, nổ và hậu quả do cháy, nổ gây ra.

Khương Duy