Dự và chỉ đạo tại Hội nghị: Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Trung ương; đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Ninh.  

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016 cho các tập thể.

Năm 2016, các chương trình, kế hoạch, nghị quyết liên tịch về phối hợp phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo vệ ANTT giữa lực lượng Công an với các các ngành, đoàn thể tiếp tục được quan tâm nâng cao hiệu quả.

Tại các địa phương, doanh nghiệp, mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia trực tiếp vào công tác bảo đảm ANTT ở mọi lĩnh vực, địa bàn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 2 đơn vị đầu phong trào thi đua Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016. 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Quảng Ninh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những kết quả, thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Quảng Ninh năm 2016.

Trong năm 2017 và những năm tiếp theo, chính quyền, Ban chỉ đạo phong trào các cấp tỉnh Quảng Ninh cần có những chương trình, hành động cụ thể, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào, nhất là những mô hình đã, đang phát huy tác dụng tốt tại cơ sở, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các đơn vị, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp và phù hợp với điều kiện, đặc điểm từng vùng miền, địa phương. 

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2016 của tỉnh Quảng Ninh được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng. 

Đ.H.