Qua hơn 3 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác, Học viện CSND và Viện Khoa học hình sự đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, chương trình đề ra; tăng cường, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cho CBCS; thường xuyên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức các chương trình bồi dưỡng, phổ biến pháp luật, nghiệp vụ; tổ chức các hội thảo khoa học nhằm tổng kết, đánh giá thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Kết quả đạt được trong 3 năm thực hiện Bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện CSND và Viện Khoa học hình sự là cơ sở để tiếp tục tăng cường đẩy mạnh và triển khai sâu rộng mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị trong giai đoạn tiếp theo.

M.Hiền