Tại hội nghị, Trung tướng Hoàng Kông Tư, Bí thư Đảng ủy, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II nhấn mạnh, cấp ủy tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục An ninh II cần nhận thức đúng đắn, ý nghĩa tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp; xác định rõ đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng. Trên cơ sở nắm vững nội dung chỉ thị, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội ở cấp mình; góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Việt Hưng