Tại Hội nghị, đại biểu được nghe giới thiệu các nội dung cơ bản: Nghị quyết "Về một số nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ X của Đảng"; "Kết quả 2 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí"; Kết luận "Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020".

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Trung tướng Lê Quý Vương nhấn mạnh việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện Nghị quyết và các văn bản kết luận của Hội nghị Trung ương 9, khoá X trong Đảng bộ Tổng cục XDLL - CAND là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh

Việt Hưng