Quy chế được ký kết nêu rõ: Tổng cục An ninh có trách nhiệm hướng dẫn, giúp Tổng Công ty Đường sắt và các đơn vị trực thuộc xây dựng các kế hoạch, triển khai các phương án đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn tàu, nhà ga và phương án phòng, chống khủng bố; xây dựng các nội quy, quy chế về đảm bảo an ninh, an toàn ở cơ quan, khu vực nhà ga, trên các đoàn tàu…

Đồng thời, kịp thời thông báo về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm; những nội dung, yêu cầu về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh kinh tế cho cán bộ, công nhân viên thuộc Tổng Công ty Đường sắt nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức trách nhiệm bảo vệ tài sản, bảo vệ ANTT.

Tổng Công ty Đường sắt có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Tổng cục An ninh duy trì phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, thường xuyên tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động vận tải nhằm chủ động phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong quản lý kinh tế.

Nếu phát hiện các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, phá hoại cơ sở vật chất, kỹ thuật các đoàn tàu, nhà ga thì thông báo kịp thời để Tổng cục An ninh điều tra, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật

Q.Đ.