Tại buổi sinh hoạt chính trị, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại cuộc đời, sự nghiệp hoạt động Cách mạng và tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hoá kiệt xuất của Việt Nam. Người đã làm rạng rỡ non sông đất nước ta.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa sâu sắc, để mỗi cán bộ chiến sĩ Tổng cục An ninh II, nhất là thế trẻ hiểu biết đầy đủ hơn về những hy sinh, cống hiến vì sự nghiệp Cách mạng của Bác Hồ.

Trong thời gian tới, toàn thể cán bộ chiến sĩ Tổng cục An ninh II nguyện quyết tâm học tập, chiến đấu, xây dựng lực lượng An ninh nhân dân ngày càng trong sạch, vững mạnh, suốt đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc mới, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa

Việt Hưng