Các ý kiến phát biểu của đại biểu, đoàn viên, hội viên từ cấp cơ sở, đã nêu những chia sẻ kinh nghiệm, thẳng thắn nhìn nhận và chỉ rõ những tồn tại hiện nay tại các đơn vị, những khuyết điểm và một số biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, thiếu kỷ cương, kỷ luật, ứng xử chưa đúng mực đối với quần chúng nhân dân…; đồng thời đưa ra các giải pháp góp phần đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đoàn viên, hội viên hiện nay.

Các đại biểu tại hội thảo.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, Thiếu tướng Tô Xuân Bốn, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VIII yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức quần chúng trong Tổng cục cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên. 

Các cấp uỷ phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đi sâu, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng đảng viên, cán bộ, đoàn viên, hội viên để kịp thời có biện pháp định hướng, chỉ đạo, giải quyết. 

Phát huy vai trò, vị trí của các tổ chức quần chúng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đồng thời quan tâm, xây dựng tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ và Công đoàn thực sự vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động ngay từ cơ sở…

Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên cần thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, góp phần xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, quyết tâm đấu tranh đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” đang diễn ra trong nội bộ từng tổ chức, từng đơn vị.

Thu Thuỷ