Theo dự thảo, người được đề nghị xét công nhận đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp Bộ phải đạt các tiêu chuẩn sau: 1. Có ít nhất 1 lần đạt danh hiệu giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường và đạt bài dạy giỏi cấp bộ trong Hội thi giảng viên dạy giỏi, giáo viên dạy giỏi của Bộ Công an. 2.Trong năm học đề nghị xét phải hoàn thành định mức giờ chuẩn giảng dạy và kết quả nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học phải đạt được:

a) Đối với giảng viên đại học, chủ nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên hoặc tham gia nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp nhà nước (được xác định trong hồ sơ thuyết minh đề tài) phù hợp với chuyên môn giảng dạy, đã được nghiệm thu hoặc có ít nhất 3 bài báo khoa học độc lập, có nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn giảng dạy được đăng trên tạp chí chuyên ngành; biên soạn độc lập ít nhất 1 chuyên đề bồi dưỡng phù hợp với chuyên môn giảng dạy hoặc biên soạn độc lập ít nhất 1 chương của giáo trình phù hợp với chuyên môn giảng dạy hoặc chủ biên ít nhất 1 tài liệu dạy học phù hợp với chuyên môn giảng dạy. Các tài liệu này đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng theo quy định.

b) Đối với giáo viên trung cấp: Chủ nhiệm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp cơ sở trở lên hoặc tham gia nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp bộ, cấp nhà nước (được xác định trong hồ sơ thuyết minh đề tài) phù hợp với chuyên môn giảng dạy, đã được nghiệm thu hoặc có ít nhất 2 bài báo khoa học độc lập, có nội dung thuộc lĩnh vực chuyên môn giảng dạy, được đăng trên tạp chí chuyên ngành; biên soạn độc lập ít nhất 1 chuyên đề bồi dưỡng phù hợp với chuyên môn giảng dạy hoặc biên soạn độc lập ít nhất 1 chương của giáo trình phù hợp với chuyên môn giảng dạy hoặc chủ biên ít nhất 1 tài liệu dạy học phù hợp với chuyên môn giảng dạy. Các tài liệu này đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng theo quy định. Dự thảo thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 2 tháng kể từ ngày đăng.

Mai Hương