Chiều 29-3, tại Hà Nội, Cục Công tác chính trị Tổng cục Chính trị CAND đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Đảng bộ Cục Công tác chính trị; phát động thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Công tác chính trị chủ trì Hội nghị.

Các đơn vị, tổ chức quần chúng Cục Công tác chính trị ký giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động

Thiếu tướng Đào Gia Bảo cho biết, một nội dung quan trọng trong chương trình là đại diện lãnh đạo các đơn vị, các tổ chức quần chúng thuộc Cục Công tác chính trị cùng ký giao ước thi đua, quyết tâm thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động nêu trên với 5 nội dung chính, nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị; gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng  với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Chỉ thị 07 của Bộ Công an về "Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới".

Đồng chí Cục trưởng yêu cầu, việc triển khai thực hiện Cuộc vận động phải đảm bảo nghiêm túc, gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua do Bộ Công an và các cấp phát động, tạo không khí thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao...

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", trong nội bộ của Đảng bộ Cục Công tác chính trị.

Đồng chí  Đại tá Phạm Bá Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Công tác Chính trị đã quán triệt kế hoạch thực hiện  Cuộc vận động  "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"...

Anh Hiếu