Tại phiên họp, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương về thành lập Tổ Biên tập gồm 12 đồng chí do Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành làm tổ trưởng Tổ Biên tập. Tổ Biên tập có nhiệm vụ nghiên cứu, khảo sát thực tế và trực tiếp tham mưu, dự thảo các văn bản trình Đảng ủy Công an Trung ương về kiện toàn tổ chức và hoạt động của Đảng trong CAND.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe báo cáo tiến độ Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành chỉ đạo phiên họp.

Thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XII, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hoàn chỉnh Đề án: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” trình Bộ Chính trị. Đề án đã được nghiên cứu, chuẩn bị công phu và kỹ lưỡng; đưa ra nhiều phương án khác nhau để thảo luận, phân tích và lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Đề án đã tham khảo ý kiến các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong lực lượng Công an và ý kiến tham gia của các đồng chí cán bộ Công an lão thành; trực tiếp báo cáo xin ý kiến các bộ, ban ngành Trung ương; làm việc với một số tỉnh, thành ủy.

Thực hiện Điều lệ Đảng, ngày 29-1-2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Kế hoạch số 72-KH/ĐUCA về xây dựng, thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động của Đảng trong CAND, nhằm chủ động trong việc nghiên cứu, kiện toàn các cấp, tổ chức đảng trong Đảng bộ Công an Trung ương và các đơn vị làm công tác đảng cho phù hợp với mô hình tổ chức mới, bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy trong quá trình triển khai mô hình tổ chức, nhất là lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác chính trị tư tưởng và công tác cán bộ.

Theo đó, Đề án gồm 3 nội dung chính: Sửa đổi, bổ sung Quy định số 72- QĐ/ TW, ngày 24-2-2017 của Bộ Chính trị khóa XII về tổ chức đảng trong CAND; hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Quy định của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND; kiện toàn Đảng ủy Công an Trung ương; cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và các đại biểu dự phiên họp.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu các thành viên Tổ Biên tập cần tập trung công sức và trí tuệ xây dựng dự thảo Đề án, phân công rõ nhiệm vụ của từng thành viên Tổ Biên tập; dự kiến định hướng những vấn đề cần hướng dẫn khi triển khai Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, liên quan đến tổ chức Đảng, cấp ủy và hoạt động của cấp ủy, đảm bảo hệ thống tổ chức và hoạt động của Đảng trong CAND phù hợp với tổ chức mới của Bộ Công an và đề xuất các nội dung về công tác đảng phù hợp, kịp thời và đạt hiệu quả.

Tại phiên họp, các thành viên đã thảo luận một số nội dung báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương về công tác Đảng cần thực hiện, đồng thời với việc kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Xuân Mai