Trong 5 năm qua, Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND đã chủ động làm tốt chức năng lãnh đạo công tác tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Bộ trưởng Bộ Công an thống nhất quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, công tác quần chúng trong Đảng bộ CATW và công tác xây dựng lực lượng trong toàn lực lượng CAND, nổi bật là:

Đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an ban hành và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch công tác, không ngừng nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng trong CAND; đề xuất Đảng ủy CATW ban hành Chỉ thị số 09/CT-BCA-X11 ngày 1/9/2011 về tăng cường công tác chính trị tư tưởng của lực lượng CAND giai đoạn 2011-2015; Chỉ thị số 05/2013/CT-BCA ngày 19/8/2013 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, giai đoạn 2013-2018...

Tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với phong trào CAND học tập thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy, các phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc”; cuộc vận động CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ…, đặc biệt là các hoạt động kỷ niệm 70 năm truyền thống CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19-8-1945 – 19/8/2015);  quan tâm xây dựng, củng cố các cơ quan tuyên truyền, báo chí, xuất bản trong lực lượng CAND; đẩy mạnh phong trào văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Qua thực tiễn công tác, chiến đấu, tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống lành mạnh, có kỷ luật chặt chẽ, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân...

Sinh viên CAND luôn chú trọng các bài giảng thực tế, từng bước bắt nhịp với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc. Ảnh: Anh Hiếu

Tham mưu cho Đảng ủy CATW đề xuất Trung ương ban hành các quy định đổi mới cơ chế và phương thức hoạt động nâng cao năng lực lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối về mọi mặt của Đảng đối với công tác Công an. Đã đề xuất Bộ Chính trị ban hành Quy định số 92 về tổ chức đảng trong CAND; Ban Bí thư ban hành Quy định số 216 về thực hiện thí điểm chế độ chính ủy, chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; tập trung tham mưu, hướng dẫn các đảng bộ triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong CAND trong sạch, vững mạnh. Chủ động tham mưu, hướng dẫn việc kiện toàn, bổ sung đội ngũ cán bộ cấp ủy các cấp, tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy chế làm việc, việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và của cấp ủy cấp trên.

Triển khai nghiêm túc việc thực hiện các hướng dẫn của Bộ Chính trị về đánh giá tổ chức đảng và đảng viên, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ. Thường xuyên quan tâm chăm lo, chỉ đạo hoạt động của các đoàn thể quần chúng, góp phần động viên cán bộ, đoàn viên phát huy vai trò xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đã chủ động tham mưu giúp Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy Công an các đơn vị, địa phương theo hướng tập trung, thống nhất chuyên sâu gắn với lĩnh vực, đối tượng và địa bàn. Cơ chế phối hợp công tác giữa các đơn vị, địa phương trong lực lượng CAND và giữa Công an với Quân đội, các bộ, ban, ngành và chính quyền các cấp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ngày càng được tăng cường và phát huy hiệu quả.

Công tác cán bộ được đặc biệt coi trọng. Thường xuyên đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế, quy trình về công tác tổ chức cán bộ; đôn đốc, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường các biện pháp quản lý cán bộ, chủ động phòng ngừa, bảo vệ đội ngũ cán bộ. Đã chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp gắn với việc luân chuyển và thực hiện chủ trương bố trí Giám đốc Công an tỉnh, thành phố, Trưởng Công an cấp huyện không là người địa phương.

Đồng thời làm tốt các khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ đảm bảo công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc, qua đó góp phần nâng cao sức chiến đấu của cả bộ máy và đội ngũ cán bộ, chiến sĩ.

Chủ động tham mưu, đề xuất Đảng, Nhà nước ban hành nhiều chế độ, chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, chiến sĩ CAND, phù hợp với tính chất, đặc điểm công tác, chiến đấu của lực lượng Công an trên từng lĩnh vực, từng địa bàn, từng đối tượng, góp phần thu hút nhân lực và động viên cán bộ, chiến sĩ, nhất là cán bộ, chiến sỹ công tác ở vùng sâu, vùng xa, lực lượng trực tiếp chiến đấu an tâm công tác, gắn bó, yêu ngành, yêu nghề, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách người có công; đề xuất ban hành và sử dụng có hiệu quả Quỹ Nghĩa tình đồng đội trong CAND.

Tập trung nghiên cứu, đề xuất đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục, đào tạo trong lực lượng CAND. Đã đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và tập trung triển khai, thực hiện Đề án 1229 về “Quy hoạch, phát triển hệ thống và quy mô đào tạo của các trường, các trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020”; tổ chức tổng kết 70 năm công tác giáo dục đào tạo trong CAND, trên cơ sở đó Đảng ủy CATW ban hành Nghị quyết số 17 và Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 13 để thực hiện Nghị quyết số 29 của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND. Công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng có nhiều chuyển biến, từng bước bắt nhịp với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân và phù hợp với đặc thù của lực lượng CAND.

Đảng ủy Tổng cục cũng luôn coi trọng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khoa học, lý luận về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và tổng kết lịch sử trong CAND; quan tâm xây dựng hệ thống bảo tàng, khu di tích, nhà truyền thống... là nơi để giáo dục, bồi dưỡng các thế hệ Công an phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND qua các thời kỳ cách mạng.

Đảng bộ thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Nội bộ các đơn vị giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, làm việc theo quy chế, quán triệt thực hiện nghiêm túc tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), hoàn thành tốt nhiệm vụ các mặt công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, công tác xây dựng Đảng, công tác quần chúng, đã từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Công tác phát triển đảng viên trong Đảng bộ Tổng cục được quan tâm cả về số lượng và chất lượng; trong nhiệm kỳ toàn Đảng bộ đã kết nạp 23.995 đảng viên mới (tăng 105% so với nhiệm kỳ trước).

Đảng ủy Tổng cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Bộ Công an về kiện toàn tổ chức của Tổng cục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ từng bước được quan tâm chỉ đạo, hoàn thiện tiêu chuẩn chức danh và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo lộ trình...

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Tổng cục Chính trị CAND xác định mục tiêu là không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ Tổng cục thật sự trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là cơ quan lãnh đạo, cơ quan tham mưu chiến lược về công tác xây dựng Đảng và công tác chính trị trong CAND; xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đảm bảo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước trong thời kỳ mới...

Trung tướng Trần Bá Thiều, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND