Đông đảo các đại biểu dự Hội thảo

Thảo luận tại Hội thảo, các đại biểu đều cho rằng, để duy trì và phát triển hơn nữa động lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, giúp đội ngũ cán bộ giáo viên yên tâm công tác, gắn bó với nghề nghiệp và phấn đấu vì sự nghiệp chung, lãnh đạo các cấp trong CAND mà trước hết là Ban lãnh đạo các Học viện, nhà trường cần quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ một số nội dung như chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, khơi gợi niềm tin, tình yêu với nghề và với sự nghiệp bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH; khơi dậy niềm tự hào sự gắn bó, khích lệ trách nhiệm và tinh thần tự giác của đội ngũ cán bộ giáo viên với truyền thống giáo dục đào tạo CAND.

Gắn công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện vai trò “nêu gương” của đội ngũ lãnh đạo, cấp ủy các cấp tại các Học viện, nhà trường CAND. Tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đội ngũ cán bộ, giáo viên thông qua bảo đảm điều kiện làm việc, thực hiện chính sách tiền lương, thưởng và các chế độ phúc lợi khác. Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ, giáo viên đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thiện các kỹ năng hội nhập, có cơ chế ghi nhận công bằng, khách quan để khuyến khích đội ngũ cán bộ, giáo viên phấn đấu, phát triển.

Đại biểu quốc tế chia sẻ kinh nghiệm tại Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, đại diện đến từ các Học viện, nhà trường CAND cũng đề xuất Bộ Công an tiếp tục quan tâm chỉ đạo các đơn vị tham mưu chức năng nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách về tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng hợp lý đối với giáo viên; tham mưu đề xuất quy định tuổi nghỉ hưu phù hợp nhằm tăng cường tiềm lực, phát huy năng lực, trí tuệ của đội ngũ nhà giáo có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư đối với sự nghiệp giáo dục, đào tạo trong CAND. 

Cùng với đó, đề nghị các Học viện, nhà trường tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý cán bộ, giáo viên theo hướng phát huy năng lực và sức sáng tạo cá nhân; khuyến khích đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục tích cực tham gia nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ; có cơ chế ghi nhận và khuyến khích các cá nhân có sáng kiến đóng góp tạo sự phát triển đột phá trên các lĩnh vực công tác của nhà trường.

Thiếu tướng Phí Đức Tuấn, Phó Giám đốc Học viện ANND phát biểu tổng kết tại Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thiếu tướng Phí Đức Tuấn, Phó Giám đốc Học viện ANND khẳng định: Đội ngũ giáo viên trong các Học viện, trường CAND không chỉ là đội quân tinh nhuệ trên lĩnh vực “trồng người” và nghiên cứu khoa học mà còn là lực lượng truyên truyền, lưu giữ và nhân lên tính cách mạng, tính chiến đấu và bản sắc văn hóa CAND qua nhiều thế hệ. Tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, để đội ngũ cán bộ giáo viên gắn bó, nâng cao hiệu quả công tác, nỗ lực cống hiến cho sự phát triển chung của lực lượng CAND là nhiệm vụ mà lãnh đạo các đơn vị và cấp ủy các cấp cần tự giác nắm vững, tự giác thực hiện cho tốt nhất và hiệu quả nhất, góp phần thực hiện thành công Đề án “Quy hoạch tổng thể nâng cao năng lực và chất lượng đào tạo của các cơ sở đào tạo bồi dưỡng trong CAND đến năm 2020”. 

Đồng chí Phí Đức Tuấn cũng cho biết, Ban tổ chức sẽ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị cụ thể về vấn đề này, tập hợp thành báo cáo gửi Đảng ủy công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an để góp phần hoàn thiện chính sách cán bộ, tạo động lực cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục yên tâm công tác và cống hiến.

Ban tổ chức với các đại biểu tham dự Hội thảo


Huyền Thanh