Sớm xác định được vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác phối hợp trong công tác kiểm tra giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an địa phương, từ năm 2005 đến nay, trong mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) đã tham mưu và được Ban Bí thư, Đảng ủy CATW nhất trí phê duyệt cho phối hợp với UBKT các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương ký kết Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ KTGS và thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức Đảng, đảng viên thuộc Đảng bộ Công an tỉnh, thành phố (gọi tắt là Quy chế phối hợp).

Theo đó, Quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2015-2020 là Quy chế nhiệm kỳ thứ 3 giữa UBKT Đảng ủy CATW với các UBKT tỉnh, thành ủy để thực hiện công tác KTGS và kỷ luật đảng đối với 63 Đảng bộ Công an địa phương. Quy chế quy định nguyên tắc chung, nội dung, phương pháp phối hợp KTGS và tổ chức thực hiện; quy định công tác tham mưu giúp cấp ủy đảng phối hợp KTGS theo Điều 30 và phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ KTGS theo Điều 32 của Điều lệ Đảng.    

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW, ngay sau khi Quy chế phối hợp được ký kết, UBKT Đảng ủy CATW đã phân công các thành viên Ủy ban triển khai, thực hiện nội dung của Quy chế theo địa bàn được giao phụ trách. Các UBKT tỉnh, thành ủy đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế; phân công thành viên ủy ban chịu trách nhiệm theo dõi việc tổ chức thực hiện; chỉ đạo, hướng dẫn đảng ủy, UBKT đảng ủy công an địa phương quán triệt và ký Quy chế phối hợp với UBKT cấp ủy cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc (gọi chung là cấp huyện) trong việc thực hiện nhiệm vụ KTGS và kỷ luật Đảng đối với Đảng bộ Công an cấp huyện. Theo thống kê, từ năm 2016 đến nay, UBKT Đảng ủy CATW đã phối hợp với UBKT tỉnh, thành ủy thực hiện 50 cuộc KTGS chuyên đề, trong đó có 40 cuộc KTGS của UBKT tỉnh ủy và 10 cuộc KTGS của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đã phối hợp với UBKT các tỉnh, thành ủy tiến hành 6 cuộc phối hợp. Đối với các cuộc KTGS chuyên đề giữa UBKT Đảng ủy CATW và các UBKT tỉnh, thành ủy, hai bên đã phối hợp chặt chẽ ngay từ giai đoạn dự thảo quyết định, kế hoạch KTGS đến việc tổ chức thực hiện kế hoạch và dự thảo báo cáo, thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát;  phân công cán bộ thường xuyên liên lạc, bàn bạc, trao đổi để triển khai kế hoạch KTGS đúng quy trình quy định. Đối với các cuộc KTGS chuyên đề do ban thường vụ Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy thực hiện, các UBKT Tỉnh ủy đã chủ động trao đổi thông báo kết luận kiểm tra, kết quả giám sát để UBKT Đảng ủy CATW cùng theo dõi, giám sát việc thực hiện kết luận KTGS. Để xử lý kịp thời các đơn thư, giải quyết tố cáo, khiếu nại, xem xét kỷ luật đảng và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, UBKT Đảng ủy CATW đã chuyển nhiều lượt đơn tố cáo, khiếu nại đến các UBKT Tỉnh ủy và Công an địa phương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Đối với việc thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên với cấp ủy Công an địa phương, Đảng ủy Công an các địa phương đã chủ động mời đại diện UBKT tỉnh, thành ủy dự các cuộc họp định kỳ để thực hiện chức năng giám sát theo quy định. Các UBKT Tỉnh ủy cũng thường xuyên cử thành viên ủy ban dự họp và trao đổi thông tin, tình hình, hướng dẫn nghiệp vụ đối với UBKT Công an địa phương. Thông qua giám sát thường xuyên, các UBKT Tỉnh ủy nắm chắc tình hình về tổ chức đảng, đảng viên thuộc diện Đảng ủy CATW và tỉnh, thành ủy quản lý; giúp cấp ủy Công an địa phương phát huy những ưu điểm, phát hiện những hạn chế, thiếu sót trong công tác đảng, công tác KTGS để kịp thời uốn nắn, khắc phục. 

Có thể khẳng định, thời gian qua, công tác phối hợp giữa UBKT Đảng ủy CATW và các UBKT tỉnh, thành ủy trong công tác KTGS đã được thực hiện cơ bản đồng bộ, đúng phạm vi, nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và phương pháp theo Quy chế, bước đầu đạt những kết quả quan trọng. Việc thực hiện Quy chế phối hợp nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CATW cũng như các tỉnh, thành ủy trong triển khai, quán triệt, thực hiện và đã trở thành kênh thông tin quan trọng giúp các cấp ủy nắm chắc tình hình, đánh giá đúng những ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ Công an địa phương và đảng viên thuộc diện quản lý. Giúp cấp ủy, UBKT Đảng ủy Công an các cấp nâng cao nhận thức về sự cần thiết, tầm quan trọng của công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ KTGS nhằm xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an địa phương trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; giúp cấp ủy Công an địa phương phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Chất lượng công tác KTGS của Đảng đối với Đảng ủy, ban thường vụ Đảng ủy Công an địa phương được nâng lên, nội dung kiểm tra đã có trọng tâm, trọng điểm hơn trước. Việc phối hợp chỉ đạo xem xét, giải quyết các vụ việc vi phạm kỷ luật được tiến hành chặt chẽ, dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trình. Việc phối hợp xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng chức năng, thẩm quyền, đúng quy định. Các Tỉnh ủy và UBKT Tỉnh ủy đã quan tâm chỉ đạo kiện toàn UBKT Công an địa phương cơ bản đảm bảo cơ cấu, số lượng thành viên UBKT và Ủy viên UBKT chuyên trách theo quy định. Hầu hết các UBKT Đảng ủy Công an địa phương đã thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo về công tác KTGS, kỷ luật đảng. Thông qua công tác phối hợp KTGS đã góp phần xây dựng và củng cố mối quan hệ gắn bó giữa UBKT tỉnh, thành ủy và UBKT Đảng ủy CATW.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phối hợp KTGS giữa UBKT Tỉnh, Thành ủy và UBKT Đảng ủy CATW trong thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc trao đổi thông tin, tình hình và phối hợp xây dựng chương trình KTGS hằng năm giữa UBKT Tỉnh, Thành ủy với UBKT Đảng ủy CATW chưa chủ động, kịp thời và thường xuyên; công tác phối hợp nắm tình hình và kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Việc phối hợp xem xét thi hành kỷ luật đối với cán bộ thuộc diện Đảng ủy CATW và Tỉnh ủy quản lý trong một số trường hợp còn để kéo dài, chưa chặt chẽ. Công tác phối hợp KTGS chuyên đề theo Điều 32, Điều lệ Đảng có lúc, có nơi chưa đồng bộ, mới chủ yếu KTGS về công tác xây dựng đảng và thực hiện nhiệm vụ theo Điều 30, Điều lệ Đảng...

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm như sau:

Một là, tiếp tục coi trọng tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT và đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy về vị trí, vai trò, tầm quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ KTGS của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ công an các địa phương; coi đó là nhiệm vụ trọng tâm phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Hai là, tham mưu cho Đảng ủy CATW và Tỉnh ủy, Thành ủy chỉ đạo thực hiện khảo sát, tổng kết 04 năm (2015-2019) thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy CATW với ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên thuộc đảng bộ Công an địa phương. Trên cơ sở tổng kết để sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp giữa UBKT Đảng ủy CATW với UBKT Tỉnh ủy, Thành ủy cho phù hợp với các điểm mới trong Quy định số 192-QĐ/TW, ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND Việt Nam trình UBKT Trung ương duyệt, ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế phối hợp sau khi đã sửa đổi, bổ sung...

Ba là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 06/8/2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an, Đề án số 08-ĐA/ĐUCA ngày 10-8-2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATW về kiện toàn tổ chức Đảng và cấp ủy trong CAND, Quy định số 192-QĐ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đảng trong CAND Việt Nam. Sớm triển khai Đề án kiện toàn UBKT và cơ quan UBKT các cấp trong CAND khi được phê duyệt, bảo đảm thống nhất từ trung ương đến cấp quận, huyện và tương đương, bảo đảm hoạt động có hiệu quả, hiệu lực, ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Bốn là, tiếp tục đổi mới căn bản công tác nắm tình hình và tham mưu phục vụ cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng. Bên cạnh đó cần nghiên cứu thực hiện việc chuẩn hóa, chuyên sâu trong công tác KTGS theo từng lĩnh vực, vấn đề, chuyên đề, nhất là những lĩnh vực, chuyên đề trọng điểm, dễ nảy sinh khuyết điểm, vi phạm, tiêu cực. Đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác nắm tình hình phục vụ hiệu quả việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác phối hợp trong KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng.

Năm là, tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn công tác phối hợp trong KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng trong CAND theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, quan tâm tổng kết thực tiễn, coi trọng phát hiện, tham mưu, đề xuất, kiến nghị, qua đó nhằm phân tích rõ những bất cập, đưa ra những giải pháp hữu hiệu.

Thiếu tướng Đặng Văn Chấn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương