Theo quy định mới này, sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ cao nhất do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền được hưởng trợ cấp một lần gồm: Được trợ cấp 3 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi và được trợ cấp bằng 5 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác; từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tháng tiền lương.

Trường hợp sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương hy sinh được công nhận là liệt sỹ thì thân nhân được hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp 1 lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương của sĩ quan, hạ sĩ quan trước khi hy sinh.

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương từ trần thì thân nhân được hưởng chế độ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và trợ cấp 1 lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương của sĩ quan, hạ sĩ quan trước khi từ trần.

Khi sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương nghỉ hưu, chuyển ngành, thôi phục vụ trong CAND, thời gian công tác được quy đổi như sau: Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn, ngành nghề có tính chất đặc thù thì được quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ trợ cấp 1 lần khi thôi phục vụ trong CAND.

Cụ thể: Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu thì thời gian đó được quy đổi 1 năm bằng 1 năm 6 tháng. Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt với mức 100% hoặc công việc được xếp lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quy đổi 1 năm bằng 1 năm 4 tháng.

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực từ hệ số 0,7 trở lên hoặc công việc được xếp lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quy đổi 1 năm bằng 1 năm 2 tháng. Trường hợp trong cùng một thời gian công tác, sĩ quan, hạ sĩ quan có đủ 2 hoặc 3 điều kiện nêu trên thì được hưởng theo mức quy đổi cao nhất.

Trường hợp thời gian công tác nêu trên không liên tục thì được cộng dồn để xác định tổng thời gian được hưởng chế độ. Thời gian tăng thêm do quy đổi được tính hưởng trợ cấp 1 lần với mức cứ 1 năm được trợ cấp bằng 1 tháng tiền lương...

PV