Ngày 25/3, Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã tổ chức sơ kết công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2007 và triển khai chương trình công tác năm 2008.

Năm 2007, Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đẩy mạnh cải cách hành chính và coi đây là một biện pháp quan trọng để phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả.

Trong đó công khai hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục, quy trình. Qua công tác kiểm tra, Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh phát hiện và xử lý bằng các hình thức: cảnh cáo, khiển trách, phê bình ...

Bên cạnh đó, Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh cũng đẩy mạnh công tác thanh tra, phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh 13 đơn vị và 10 cá nhân có sai phạm... Trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh không chỉ lập dự toán thu chi, phân bổ ngân sách cho các đơn vị theo đúng các quy trình thanh quyết toán tài chính, mà còn giáo dục cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm.

Để phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ, năm 2008, Sở Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện cải cách hành chính mạnh mẽ hơn, tạo thuận lợi tối đa cho nhân dân và tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước về PCCC.

Đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra phát hiện các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí (nhất là những khâu, những bộ phận dễ phát sinh tiêu cực) và kịp thời xử lý các vi phạm

Thu Thảo