Ngày 9-8-2018, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 4082 về sát nhập Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội vào Công an TP Hà Nội. Ngày 18-10-2018, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4938 về sát nhập Đảng bộ Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội vào Đảng bộ Công an TP Hà Nội.

Từ đó, đặt ra yêu cầu phải kiện toàn lại tổ chức Đoàn trong Công an TP Hà Nội cho phù hợp với tổ chức bộ máy mới của Công an TP, nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện của các cấp bộ Đoàn đối với việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an thủ đô.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP, Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Công an thành phố đã xây dựng và triển khai Đề án kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội trên cơ sở các quy định của Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và sự chỉ đạo thống nhất của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công và Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng.


X. Mai