Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, năm 2016, Viện Chiến lược và Khoa học Công an đã bám sát chương trình đề ra, các mặt công tác chuyển biến tích cực; chủ động nắm tình hình, kịp thời nghiên cứu và đưa ra các dự báo về tình hình thế giới, trong nước có tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia Việt Nam trong quá trình hội nhập.

Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị, Viện nghiên cứu trong và ngoài ngành, tạo sự chuyển biến tích cực, nâng cao hiệu quả các mặt công tác nghiên cứu chiến lược, nghiên cứu lý luận… Các ấn phẩm thông tin khoa học do Viện xuất bản, phát hành có nội dung phong phú, bám sát thực tiễn công tác bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) và ngày càng khẳng định bản sắc riêng, được đông đảo độc giả trong và ngoài ngành đánh giá cao về chất lượng, hình thức; các đề tài khoa học mới đảm bảo tính cấp thiết, trọng điểm, phù hợp định hướng ưu tiên của Bộ; công tác quản lý khoa học có sự chuyển biến rõ rệt trong việc xây dựng chương trình kế hoạch, định hướng nghiên cứu, kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá kết quả triển khai các nhiệm vụ khoa học.

 

Thứ trưởng Lê Qúy Vương trao Cờ thi đua và tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Với những thành tích đạt được, năm vừa qua Viện Chiến lược và Khoa học Công an được Bộ Công an tặng Cờ thi đua Vì An ninh Tổ quốc; 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 2 tập thể được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an và của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân; 6 tập thể, 06 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ Công an.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích mà Viện Chiến lược và Khoa học Công an đã đạt được.

Thứ trưởng Lê Qúy Vương cùng các đại biểu tại Hội nghị

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Viện Chiến lược và Khoa học Công an cần tiếp tục chủ động và đổi mới trên tất cả các mặt công tác. Đặc biệt phải coi công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 05-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 12/CT-BCA của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác Công an năm 2017 theo chức năng, nhiệm vụ của Viện. Trong đó, tập trung đổi mới theo hướng bám sát tình hình thực tiễn và sản phẩm nghiên cứu phải phục vụ, đáp ứng các yêu cầu thực tiễn công tác của lực lượng Công an… Mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan, tổ chức để trao đổi tình hình an ninh, chính trị thế giới và khu vực. Phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương nghiên cứu những vấn đề phức tạp mới nổi lên trong bảo vệ  ANTT…

Thứ trưởng Lê Qúy Vương nêu rõ, năm 2017, khối lượng công việc của Viện là rất lớn, ngay sau Hội nghị này phải xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, phát huy tinh thần tập thể, đoàn kết thống nhất để hoàn thành.

 

Minh Hiền