Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Đức Hà, báo cáo viên Trung ương, nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt một số nội dung cơ bản các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, khóa XII của Đảng: Nghị quyết 26 về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27 về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp” và Nghị quyết số 28 về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.


Trung tướng, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Chuyên phát biểu khai mạc và bế mạc Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ Đảng khóa XII

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết Hội nghị TƯ7 tại Đảng bộ Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Chuyên khẳng định: việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ Đảng khóa XII là nhiệm vụ rất quan trọng trong việc tổ chức quán triệt và thực hiện các Nghị quyết của BCH TƯ Đảng khóa XII. 

Đây là những quyết sách đề cập đến các vấn đề quan trọng, vừa cơ bản vừa cấp bách; là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm tác động trực tiếp đến nhiều mặt của đời sống xã hội, có ý nghĩa xã hội nhân văn sâu sắc. 

Các nghị quyết này là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII. Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm chắc quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản, nội dung mới trong các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII; tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, qua đó vận dụng vào triển khai thực hiện nhiệm vụ liên quan của Đảng bộ, đơn vị một cách phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

Tâm Minh - Quang Minh