Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ được tổ chức vào Quý I/2016. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội cấp cơ sở sẽ bắt đầu từ tháng 4/2015. Quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương đã ban hành Thông tri số 01 về Đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân. Đây là những văn bản quan trọng để chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội bảo đảm thành công của Đại hội Đảng các cấp trong Công an nhân dân... Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Đảng và Đảng ủy Công an Trung ương; công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận Văn kiện, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy….

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I nhấn mạnh cấp ủy tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục An ninh I cần tập trung nghiên cứu quán triệt, nắm vững nội dung Chỉ thị của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và Đảng ủy Công an Trung ương; tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội ở cấp mình; góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Việt Hưng