Tại buổi làm việc, các Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà nghiên cứu khoa học và lãnh đạo các đơn vị quản lý KH&CN trong CAND đã tập trung tổng kết, phân tích, đánh giá công tác nghiên cứu khoa học trong lực lượng CAND từ nhiều góc độ cụ thể; đồng thời đưa ra các kinh nghiệm và đề xuất phương hướng, giải pháp thúc đẩy nghiên cứu khoa học phát triển mạnh theo Chiến lược phát triển KH&CN CAND đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.

Trong đó, các đại biểu cũng nhấn mạnh, 885 đề tài khoa học thuộc các lĩnh vực (trong đó có 3 đề tài cấp Nhà nước, 209 đề tài cấp bộ, 673 đề tài cấp cơ sở) mà lực lượng Công an chủ trì nghiên cứu trong giai đoạn 2011 - 2015, đã góp phần thiết thực cung cấp những luận cứ khoa học để đề xuất với Đảng, Nhà nước xây dựng và chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh, trật tự; đã bổ sung, hoàn thiện các phương châm, nguyên tắc, các đối sách và biện pháp nghiệp vụ trong đấu tranh với các loại tội phạm; luận giải những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn nổi lên trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND; hoàn thiện hệ thống giáo trình trong các trường CAND... 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Các đề tài khoa học đã góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ An ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, đóng góp tích cực vào sự ổn định, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành đã biểu dương những thành tích, cố gắng của các đơn vị đã đạt được trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bùi Văn Thành cũng đã thẳng thắn chỉ ra những những hạn chế, những vấn đề bất cập của công tác nghiên cứu khoa học trong lực lượng CAND. Đó là vẫn đang thiếu sự gắn bó giữa khoa học với thực tiễn và thực tế chiến đấu; tính ứng dụng của các đề tài nghiên cứu khoa học còn chưa cao, một số đề tài còn có sự trùng dẫm; công tác quản lý Nhà nước về KH&CN, sự hợp tác, liên kết, trao đổi giữa các đơn vị còn nhiều hạn chế, bất cập...

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nêu rõ lãnh đạo Bộ Công an luôn coi phát triển KH&CN là nhiệm vụ trọng tâm, là ưu tiên đầu tư phát triển hàng đầu, do đó, thời gian tới, các đơn vị cần đổi mới toàn diện các mặt công tác KH&CN. Các đơn vị khẩn trương rà soát các đề tài nghiên cứu, tránh sự trùng dẫm, dàn trải, lãng phí nguồn lực; tiếp tục hoàn thiện và phát triển các tri thức khoa học CAND theo hướng bám sát vào thực tiễn công tác, chiến đấu, lấy hiệu quả ứng dụng thực tiễn làm thước đo. 

Phải kiện toàn, phát triển tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học với tính chuyên nghiệp cao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kịp thời tôn vinh các cá nhân, tổ chức có công trình, đề tài nghiên cứu có chất lượng và phê bình những đơn vị, cá nhân làm chưa tốt, để công tác KH&CN ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới...

Trần Xuân