Đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Miền Trung và Tây Nguyên luôn là một địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước nên đây cũng là nơi các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước tập trung chống phá; tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội hoạt động cũng phức tạp.  

Được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo, các bộ, ngành Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương đầu tư, cộng với sự tích cực phấn đấu, chung tay góp sức của nhân dân các dân tộc, trong đó, có những người uy tín, người dân tộc thiểu số là những già làng, trưởng buôn, trưởng tộc, chức sắc các tôn giáo nên trong những năm qua, miền Trung và Tây Nguyên đã phát triển nhanh chóng về mọi mặt, ANTT được đảm bảo ổn định. 

Qua tọa đàm, trao đổi, thảo luận, các đại biểu đã làm rõ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, ảnh hưởng, tác dụng của người có uy tín dân tộc thiểu số đối với tâm lý, hành vi, sinh hoạt của các cộng đồng dân tộc và tín đồ, giáo dân các vùng giáo. 

Đây là một cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền để chuyển tải các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đồng bào ở cơ sở. 

Đó cũng là chủ thể quan trọng lưu truyền giá trị văn hóa truyền thống, tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn ANTT, nhất là ở khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

Đại diện các cơ quan chức năng đã ghi nhận những kiến nghị để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung, ban hành những quy định, chính sách mới phù hợp hơn để người có uy tín dân tộc thiểu số ngày càng có ý thức tự giác và phát huy tốt hơn vai trò của mình trong đời sống xã hội.

N.Trọng