Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Ủy viên Đảng ủy CATW, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Ba, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục PCTP đã quán triệt nội dung Chỉ thị số 36 và Thông tri số 01-TT/ĐUCA.

Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Ủy viên Đảng ủy CATW, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

 Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Ủy viên Đảng ủy CATW, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát PCTP gắn Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên.

Theo đó, quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị, Hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương, Đảng ủy CATW đã ban hành Thông tri số 01 về Đại hội Đảng các cấp trong CAND, văn bản quan trọng để chỉ đạo, hướng dẫn việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Đảng và Đảng ủy CATW; công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội và tổ chức thảo luận Văn kiện, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cấp ủy…

Sau khi trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho các 37 đảng viên và trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” cho 4 đồng chí thuộc Đảng bộ Tổng cục PCTP, Trung tướng Phan Văn Vĩnh khẳng định Hội nghị đã giúp cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp; trên cơ sở đó, tập trung chỉ đạo thực hiện đúng các nguyên tắc, quy định, quy trình về Đại hội theo đúng quan điểm chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, nhằm tổ chức thành công đại hội ở cấp mình, góp phần quan trọng vào sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

T.Hòa – T.Xuân